REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.QUEENBOX.PL

z dnia 11 grudnia 2018 r.

I. SŁOWNICZEK

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KLIENT – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów na stronie internetowej sklepu

STRONA INTERNETOWA SKLEPU – strona działająca w domenie: www.queenbox.pl, na której prowadzony jest sklep internetowy

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej sklepu, oferujący sprzedaż ręcznie wykonywanych produktów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego

SPRZEDAWCA – Barbara Hałas, właścicielka sklepu internetowego, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: HB Barbara Hałas z siedzibą przy ul. Jodłowej 3, 63-740 Kobylin, NIP: 6211797292

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych produktów

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania, a także do nienaruszania praw autorskich Sprzedawcy, własności intelektualnej, domeny internetowej, strony internetowej, sklepu oraz wzorców, formularzy, logotypów zamieszczonych na stronie internetowej. Zabrania się wykorzystywania z jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym korzystając z koszyka.

2. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie w trakcie składania zamówienia danych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie składania zmówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) dopuścił się zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu internetowego usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz po uprzednim uzgodnieniu na piśmie do celów komercyjnych;

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklepu i dokonać wyboru Produktów dostępnych na stronie internetowej sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej sklepu.

2. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej sklepu.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz stanowi złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

5. Termin realizacji oraz wysyłki złożonego zamówienia uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu. Zamówienia złożone w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane w pierwszym możliwym terminie, nie wcześniej niż w najbliższym dniu roboczym.

6. Wszelkie informacje dotyczące dostawy, w tym koszty dostawy (wysyłki), zamieszczone są w Formularzu Zamówienia.

7. Klient może wybrać osobisty odbiór zakupionego Produktu. W takim przypadku Klient może dokonać odbioru zakupionego Produktu po zawarciu Umowy Sprzedaży i otrzymania od Sprzedawcy informacji o zrealizowaniu Zamówienia (informacja, że Produkt jest gotowy do odbioru). Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-18:00, we Wrocławiu lub w Kobylinie (kod pocztowy 63-740 Kobylin), po wcześniejszym umówieniu miejsca i terminu odbioru ze Sprzedawcą.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania przez Sprzedawcę należności za Produkt oraz jego dostawę.

9. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: [email protected] , wraz z przesłaniem potwierdzenia dokonania zapłaty

10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał niepoprawne dane, sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta. W takim przypadku Sprzedawca zwraca otrzymane należności w terminie 14 dni od odstąpienia od realizacji zamówienia, przy wykorzystaniu tej samej formy płatności, którą wybrał Klient w trakcie składania zamówienia.

V. PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelew bankowy oraz PayPal. Płatność elektroniczna obsługiwana jest przez zewnętrznych operatorów – regulamin płatności elektronicznej dostępny jest na stronie zewnętrznego operatora.

2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest otrzymanie przez Sprzedawcę należności za Produkt oraz dostawę.

3. Ceny produktów na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym Produkcie wyrażone są w polskich złotych, stanowią cenę brutto i nie zawierają kosztów dostawy.

VI. REKLAMACJE I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

2. Do odstąpienia od umowy konieczne jest niezwłoczne (nie później niż 14 dni kalendarzowych od doręczenia Zamówienia) wysłanie do Sprzedawcy pisemnego lub elektronicznego (na adres e-mail:[email protected]) oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane produkty Klient na własny koszt przesyła do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane przez Klienta produkty powinny zostać zapakowane w oryginalne pudełko (opakowanie) oraz opakowane w odpowiedni sposób, chroniący Produkty przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Jeśli Sprzedawca nie stwierdzi żadnych uszkodzeń Produktów, to w ciągu 14 dni zwróci Klientowi należność za produkt. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta uważana jest za niezawartą.

4. W przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu Produktu niepełnowartościowego lub zmienionego, Sprzedawca ma prawo potrącić kwotę w części lub w całości za obniżenie wartości Produktu. Poziom potrącenia kwoty za Produkt zależeć będzie od stopnia zmiany, uszkodzenia czy jego zniszczenia.

5. Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia zaleca się nie przyjmować przesyłki, lub w przypadku jej odebrania sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej towar oraz skontaktować się z firmą dostawczą w celu wyjaśnienia sprawy, zawiadamiając o tym sprzedawcę.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. W przypadku zamówienia indywidualnego, nie ma możliwości reklamacji, wymiany czy odstąpienia od umowy, a do jego realizacji Sprzedawca przystępuje po otrzymaniu należności za Produkt oraz dostawę.

8. Klient może zgłosić reklamację i zobowiązany jest zgłosić ją niezwłocznie. Uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia powstałe podczas transportu, po wydaniu przesyłki do doręczenia, nie podlegają reklamacji.

9. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki w takim wypadku są bezzwrotne.

10. Produkty oferowane w sklepie tworzone są ręcznie, każdy z nich charakteryzuje się niepowtarzalnością, na co zwraca się szczególną uwagę. Stąd możliwość wystąpienia kilkumilimetrowych różnic w wymiarach produktu oraz objętości kieszonek. Sprzedawca zastrzega, że pojedyncze cechy Produktów (w szczególności kolory, proporcje itp.) mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej sklepu, co może wynikać z indywidualnych ustawień komputera/ekranu danego Klienta i te różnice nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) Sprzedawca informuje, że Administratorem danych osobowych, podanych w trakcie korzystania z usług sklepu internetowego, w szczególności podczas składania i realizacji zamówienia, jest HB Barbara Hałas z siedzibą przy ul. Jodłowej 3, 63-740 Kobylin, NIP: 6211797292.

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia, włączając w to jego wysyłkę.

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta i Sprzedawcę, tj. w szczególności złożenia i realizacji zamówienia.

4. Do realizacji celów określonych w ust. 2 i 3 powyżej konieczne jest podanie Sprzedawcy przez Klienta danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub wysyłki, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku odmowy podania wskazanych danych umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, wobec braku możliwości jej realizacji.

5. W związku z powyższym Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży lub do wykonania swoich prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:

a) umożliwienia Klientowi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym korzystania ze sklepu internetowego,

b) umożliwienia dokonania zakupów w ramach sklepu internetowego,

c) umożliwienia Klientowi dokonania zapłaty za zakupione w sklepie internetowym produktów,

d) realizacji prawa odstąpienia od umowy sprzedaży,

e) rozpatrywania reklamacji złożonych przez Klienta,

f) kontaktowania się z Klientem w celu realizacji zamówienia i dostawy produktów,

g) rozwiązania umowy,

h) organizacji konkursów, w których Klient zgłosi chęć udziału.

6. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane:

a. zewnętrznym dostawcom usług (np. dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług IT, kurierom, podmiotom świadczącym usługi, logistyczne);

b) księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

10. Dane osobowe Klienta, których przetwarzania Sprzedawca dokonuje w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe, Sprzedawca przechowywać będzie przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie dane osobowe Klienta Sprzedawca może przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem przez Sprzedawcę roszczeń w związku z wykonaniem umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

3. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

5. Spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2018 r

0

Start typing and press Enter to search